Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.


Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 21. november 2022 kl. 19.00 på Diagonalkroen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af bestyrelsens forslag om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering.

3. Eventuelt

Af hensyn til forplejning bedes tilmelding ske senest den 17. november 2022.

Gerne på mail til [email protected] eller på telefon 75 73 50 88.

Med venlig hilsen
Give Vandværk A.m.b.a. 

 

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling

mandag den 5. december 2022 kl. 19.00
på Diagonalkroen

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Behandling af bestyrelsens forslag om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering.

3. Eventuelt

Af hensyn til forplejning bedes tilmelding ske senest den 1. december 2022.

Gerne på mail til [email protected] eller på telefon 75 73 50 88.

Med venlig hilsen
Give Vandværk A.m.b.a. 


Ordinær generalforsamling

Mandag den 2. maj 2022

Antal stemmer: 12 fremmødte + 0 fuldmagter.

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning 2021
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.

På sidste års generalforsamling blev Jesper Christensen og Arne Pedersen valgt til bestyrelsen.

Ved udgangen af 2021 havde Give Vandværk 2.282 forbrugere, hvilket er en stigning på 42 forbrugere, i forhold til året før.

Vi kan gentage fra sidste år, at dette er den største tilgang i nyere tid og vi kommer til at sige det samme til næste år.

I 2021 blev der solgt 295.000 m3, hvilket er et lille fald på 4.000 m3 fra året før.

Spildprocenten var på 4,72%, svarende til et spild på 14.000 m3. Det er en stigning fra 2,87% i 2020, hvilket naturligvis er en udvikling i den forkerte retning, men det skal dog nævnes at spild under 10% er acceptabelt fra myndighedernes side.

På værket gør vi en stor indsats for at holde spildet lavt, f.eks. ved løbende renovering af ledningsnettet, og vi opfordrer vores forbrugere til også at bidrage til minimering af spild. Vær derfor gerne opmærksom på ”våde pletter” i forsyningsområdet. Man er altid velkommen til at kontakte værket, hvis der er mistanke om brud.

Det kan være svært at identificere mindre brud, da vandet måske ikke bliver synligt over jorden.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2022.

Sidste sommer blev vi kontaktet af vores kollegaer der dækker Kollemorten, med henblik på en dialog om fremtiden.

Resultatet af dialog hen over efteråret og vinteren er, at Avnsbjerg Vandværk (Kollemorten og nærmeste omegn) bliver nedlagt og de 215 forbrugere bliver tilsluttet Give Vandværk pr. 01.07.2022.

Det fælles mål har været at sikre vandforsyningen til forbrugerne mange år fremover, dertil at økonomien skulle hænge sammen for forbrugerne i Kollemorten og at forbrugerne i Give Vandværk ikke blev påvirket.

Tak til bestyrelsen i Avnsbjerg Vandværk for en god proces. Vi ser frem til at koble jer på Give Vandværk, vandledningen er under etablering fra Riis til Kollemorten.

Der er i 2021 udtaget en længere række vandprøver, 20 stk. hen over året, både på vandværket og ude på ledningsnettet.

Alle prøverne har overholdt kravene.

Der er i 2021 etableret 7.500 meter ny ledning.

Der foreligger renoveringsplan for hele ledningsnettet og hertil er der lavet et 10-årigt investeringsbudget, hvor der årligt er afsat en halv million til renovering.

I 2021 havde vi ingen større brud der forårsagede afbrydelser.

Af større anlægsarbejder er der primært lavet ledningsarbejde til de nye forbrugere i landzone, i nordvest området omkring Vejlevej og Ullerupvej, samt til de nye udstykninger på Tusindfrydvej og Violvej.

I øjeblikket arbejder vi med området omkring golfbanen, hvor 4 projekter leverer potentialet for mere end 200 boliger. Hertil kommer førnævnte forbrugere fra Kollemorten med mere end 200 forbrugere, så vi kan konstatere at Give Vandværk er i vækst.

Udover vores 10-årige investeringsbudget, har vi også sat gang i udarbejdelsen af en strukturplan. Her kigger vi ind i hvad vi skal på lang sigt, med særlig fokus på kildeplads og vandværk.

Hvor længe fungerer værket på Rønnevej? Skal vi renovere eller bygge nyt? Og hvor skal det i givet fald ligge? Er andre vandværker interesserede i samarbejde eller sammenlægning? Skal vi have flere kildepladser for at minimere forureningsrisiko? Og hvor skal de så ligge? Det forsøger vi at finde nogle svar på i det kommende år, i samarbejde med en ekstern partner der har prøvet det mange gange før.

Give Vandværk er grundet vores størrelse, underlagt vandsektorloven. Det betyder at vi er underlagt nogle økonomiske rammer og at vi er skattepligtige.

Det er nu blevet en mulighed at træde delvis ud af vandsektorloven. En evt. udtræden vil skulle kommunikeres til samtlige andelshavere og godkendes af andelshaverne. Dette kommer til at ske i efteråret, hvor der kommer invitationer til 2 ekstraordinære generalforsamlinger for at få dette på plads.

Det er helt og aldeles udramatisk, men kravet fra myndighederne er at det skal gennemføres på denne måde.

Der kommer invitation og informationer til alle andershavere i efteråret, så vidt muligt digitalt.

Alf Sørensen: Hvordan vil man praktisk finde vandspildet?

Klaus Pedersen svarede at man bl.a. ved sektionering af ledningsnettet bedre kan lede efter nålen i høstakken. Der vil gå ca. 3 år inden de i alt ca. 14 sektionsbrønde med målere er etableret.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2021
Revisor Peter Damsted, BDO, gennemgik regnskabet.

Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Knud Møller: Hvorfor er der ingen renteindtægter fra investeringsdepotet?

Peter Damsted svarede at det skyldes en negativ værdiregulering.

Brian Leth: Er der sat ekstra penge af til el i budgettet for 2022? Er vandværkets økonomi berørt længere leveringer, komponentmangel og krigen i Ukraine?

Klaus Pedersen svarede at der er afsat ekstra penge til el i budgettet for 2022, samt at vandværket også producerer el via solcellerne på vandværksbygningerne.

I forhold til leveringstider og komponentmangel, så er vandværket i samme situation som mange andre.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen.

Valgt blev Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valgt blev Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valg af revisor:
På valg var BDO.

BDO blev genvalgt.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt
Forsamlingen roste bestyrelsen for det arbejde de lægger i vores vandværk.

Alf Sørensen: Hvad er status på projekterne på Bregnhoved?

Klaus Pedersen og Niels Christian Tingsager gennemgik kort arbejdet på udstykningerne.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 17. maj 2021

Antal stemmer: 14 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen har været udsat pga. Corona virus.

Bestyrelsens beretning 2020
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.

På generalforsamlingen i 2020 modtog Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen genvalg.

På valg i år er Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. Begge bestyrelsesmedlemmer ønsker, at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet, efter henholdsvis 5 og 7 år.

Ved udgangen af 2020 havde Give Vandværk 2.241 forbrugere, hvilket er den største tilgang i nyere tid. De nye tilslutninger er primært lavet i landzone.

I 2020 blev der solgt 299.000 m3.

Spildprocenten var på 2,87% hvilket er et fald fra 3,48% i 2019.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2021.

Der blev i 2020 etableret 5.500 meter ny ledning, hvilket giver en samlet ledningsstrækning på over 110 km.

I 2020 blev der også blevet indført en ny sms-løsning. Man kan tilmelde sig på vores hjemmeside.

Desværre blev vi ramt af et – for os – større nedbrud, i forbindelse med fjernelse af en brandhane på Hjortsvangen. Bestyrelsen har efterfølgende iværksat et udviklingsarbejde, så vi kan minimere risikoen for at en lignende situation kan opstå fremover.

Regnskabet og resultatet for 2020 anser bestyrelsen som tilfredsstillende.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2020
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet.

Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Det blev konstateret at elforbruget er lavt, i forhold til den udpumpede mængde. Klaus oplyste at der er solceller på vandværket, samt at man er obs på elforbrug på installationerne.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. Begge bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg.

Valgt blev Jesper Christensen og Arne Pedersen.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Arne Pedersen. Begge suppleanter er blevet valgt til bestyrelsen.

Valgt blev Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valg af revisor:

På valg var BDO.

BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 15. juni 2020

Antal stemmer: 9 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen har været udsat pga. Corona virus.

Bestyrelsens beretning 2019
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning.

På generalforsamlingen i 2019 modtog Knud Møller og Hans Rauff-Nielsen genvalg.

Ved udgangen af 2019 havde Give Vandværk 2.208 forbrugere. I 2019 blev der solgt 287.000 m3. Spildprocenten var på 3,48% hvilket er et fald fra 5,36% i 2018. Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2020.

Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2019 ikke givet anledning til bemærkninger. Vi har et fint samarbejde med Vejle Kommune, både til daglig og via Vejle Vandråd, hvor Give Vandværk er repræsenteret i bestyrelsen.

Alle 27 vandprøver udtaget i 2019 har overholdt kravene. Det betyder således også, at vi ikke oplever udfordringer med pesticidrester eller øvrige restprodukter.

Der har ikke været nogle brud i 2019.

Af større anlægsarbejder er der lavet vand til de 13 parcelhusgrunde på Mælkebøttevej, samt enkelttilslutning til forbrugere i landzone.

Endvidere har vi netop afsluttet et større projekt omkring Dørken.

I 2018 blev det besluttet, at anskaffe antenneløsning til aflæsnings af vores elektroniske målere. Løsningen er igangsat og det har i 2019 betydet, at vi har kunnet kontakte ca. 50 forbrugere grundet uregelmæssigt vandforbrug.

Når vi giver besked om eventuelle uregelmæssigheder skal det betragtes som en service. Det er stadig den enkelte forbrugers ansvar, at holde egen installation i forsvarlig stand og være opmærksom på brud på egen grund.

Bestyrelsen har arbejdet med strategi og vision for vandværket. Begge dele er blevet brugt til at diskutere hvad vi synes er vigtigt og til at sætte retning for vores arbejde.

Vores mission er: Vi vil være Danmarks mest veldrevne private vandværk og dermed at forbillede for andre vandværker.

Det betyder bl.a. at:

Vi skal tænke bæredygtigt for miljøet

Vi skal tænke på driftskvalitet for forsyningssikkerhed og for vandkvalitet

Vi skal tænke på økonomien for ejerne/forbrugerne

Vi skal tænke på arbejdsmiljø for medarbejdere, partnere og bestyrelse

Regnskabet og resultatet for 2019 anser bestyrelsen som tilfredsstillende.

For at holde styr på finanserne opererer vi med et årligt budget, samt en investeringsplan, hvor vi hele tiden kigger 5 år frem i tiden.

Give Vandværk er, grundet vores størrelse, underlagt vandsektorloven. Det betyder at vi er underlagt nogle økonomiske rammer og at vi er skattepligtig. Det er der nu kommet en mulighed for delvis at udtræde af, da vi trods alt ikke er så store.

Da det er en helt ny mulighed der også vil være der de kommende år, har vi besluttet tage os tid til at forstå hvad dette præcist vil betyde for os, og overveje fordele og ulemper. En evt. udtræden vil skulle godkendes af generalforsamlingen, så vi vender tilbage til emnet til næste år.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2019
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet. Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Klaus Pedersen, Brian Kristiansen og Jørgen Lyngaas. De blev alle genvalgt.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Arne Pedersen. De blev begge genvalgt.

Valg af revisor:

På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO. Bent Jensen, BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.