Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Ordinær generalforsamling
Mandag den 17. maj 2021

Antal stemmer: 14 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen har været udsat pga. Corona virus.

Bestyrelsens beretning 2020
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.

På generalforsamlingen i 2020 modtog Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen genvalg.

På valg i år er Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. Begge bestyrelsesmedlemmer ønsker, at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet, efter henholdsvis 5 og 7 år.

Ved udgangen af 2020 havde Give Vandværk 2.241 forbrugere, hvilket er den største tilgang i nyere tid. De nye tilslutninger er primært lavet i landzone.

I 2020 blev der solgt 299.000 m3.

Spildprocenten var på 2,87% hvilket er et fald fra 3,48% i 2019.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2021.

Der blev i 2020 etableret 5.500 meter ny ledning, hvilket giver en samlet ledningsstrækning på over 110 km.

I 2020 blev der også blevet indført en ny sms-løsning. Man kan tilmelde sig på vores hjemmeside.

Desværre blev vi ramt af et – for os – større nedbrud, i forbindelse med fjernelse af en brandhane på Hjortsvangen. Bestyrelsen har efterfølgende iværksat et udviklingsarbejde, så vi kan minimere risikoen for at en lignende situation kan opstå fremover.

Regnskabet og resultatet for 2020 anser bestyrelsen som tilfredsstillende.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2020
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet.

Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Det blev konstateret at elforbruget er lavt, i forhold til den udpumpede mængde. Klaus oplyste at der er solceller på vandværket, samt at man er obs på elforbrug på installationerne.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. Begge bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg.

Valgt blev Jesper Christensen og Arne Pedersen.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Arne Pedersen. Begge suppleanter er blevet valgt til bestyrelsen.

Valgt blev Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valg af revisor:

På valg var BDO.

BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 15. juni 2020

Antal stemmer: 9 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen har været udsat pga. Corona virus.

Bestyrelsens beretning 2019
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning.

På generalforsamlingen i 2019 modtog Knud Møller og Hans Rauff-Nielsen genvalg.

Ved udgangen af 2019 havde Give Vandværk 2.208 forbrugere. I 2019 blev der solgt 287.000 m3. Spildprocenten var på 3,48% hvilket er et fald fra 5,36% i 2018. Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2020.

Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2019 ikke givet anledning til bemærkninger. Vi har et fint samarbejde med Vejle Kommune, både til daglig og via Vejle Vandråd, hvor Give Vandværk er repræsenteret i bestyrelsen.

Alle 27 vandprøver udtaget i 2019 har overholdt kravene. Det betyder således også, at vi ikke oplever udfordringer med pesticidrester eller øvrige restprodukter.

Der har ikke været nogle brud i 2019.

Af større anlægsarbejder er der lavet vand til de 13 parcelhusgrunde på Mælkebøttevej, samt enkelttilslutning til forbrugere i landzone.

Endvidere har vi netop afsluttet et større projekt omkring Dørken.

I 2018 blev det besluttet, at anskaffe antenneløsning til aflæsnings af vores elektroniske målere. Løsningen er igangsat og det har i 2019 betydet, at vi har kunnet kontakte ca. 50 forbrugere grundet uregelmæssigt vandforbrug.

Når vi giver besked om eventuelle uregelmæssigheder skal det betragtes som en service. Det er stadig den enkelte forbrugers ansvar, at holde egen installation i forsvarlig stand og være opmærksom på brud på egen grund.

Bestyrelsen har arbejdet med strategi og vision for vandværket. Begge dele er blevet brugt til at diskutere hvad vi synes er vigtigt og til at sætte retning for vores arbejde.

Vores mission er: Vi vil være Danmarks mest veldrevne private vandværk og dermed at forbillede for andre vandværker.

Det betyder bl.a. at:

Vi skal tænke bæredygtigt for miljøet

Vi skal tænke på driftskvalitet for forsyningssikkerhed og for vandkvalitet

Vi skal tænke på økonomien for ejerne/forbrugerne

Vi skal tænke på arbejdsmiljø for medarbejdere, partnere og bestyrelse

Regnskabet og resultatet for 2019 anser bestyrelsen som tilfredsstillende.

For at holde styr på finanserne opererer vi med et årligt budget, samt en investeringsplan, hvor vi hele tiden kigger 5 år frem i tiden.

Give Vandværk er, grundet vores størrelse, underlagt vandsektorloven. Det betyder at vi er underlagt nogle økonomiske rammer og at vi er skattepligtig. Det er der nu kommet en mulighed for delvis at udtræde af, da vi trods alt ikke er så store.

Da det er en helt ny mulighed der også vil være der de kommende år, har vi besluttet tage os tid til at forstå hvad dette præcist vil betyde for os, og overveje fordele og ulemper. En evt. udtræden vil skulle godkendes af generalforsamlingen, så vi vender tilbage til emnet til næste år.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2019
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet. Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Klaus Pedersen, Brian Kristiansen og Jørgen Lyngaas. De blev alle genvalgt.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Arne Pedersen. De blev begge genvalgt.

Valg af revisor:

På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO. Bent Jensen, BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 6. maj 2019

Antal stemmer: 14 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Overmark som dirigent. Alf Overmark blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning 2018
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning. På generalforsamlingen i 2018 modtog Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen genvalg.

Ved udgangen af 2018 havde Give Vandværk 2.196 forbrugere. I 2018 blev der solgt 306.000 m3. Spildprocenten var på 5,36% hvilket desværre er en stigning i forhold til 2,31% i 2017. Bestyrelsen anser stigningen i spildprocenten som utilfredsstillende, men det er sidenhen blevet konstateret, at spildet er tilbage på normalt niveau, hvorfor stigningen må tilskrives den omlægning, der har været i forbindelse med lukningen af Krohavens Vandværk.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2019.

Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2018 ikke givet anledning til bemærkninger.

Alle 24 vandprøver udtaget i 2018 har overholdt kravene. Det betyder således også, at vi ikke oplever udfordringer med pesticidrester eller øvrige restprodukter, som ellers har været meget omtalt i medierne.

Der har ikke været større ledningsbrud i 2018, men der har været 4 småbrud; 3 i Hedegård og 1 enkelt i indre by.

Af større anlægsarbejder er der lavet vand til de 13 parcelhusgrunde på Mælkebøttevej. Der blev i 2017 udarbejdet en renoveringsplan for hele ledningsnettet, samt et 5-årigt investeringsbudget. Der er hvert år afsat en halv million til ledningsrenovering. I 2018 blev det besluttet, at anskaffe antenneløsning til aflæsnings af vores elektroniske målere. Løsningen er igangsat og det kan fremover hjælpe os med hurtigere, at opdage eventuelle uregelmæssigheder.

Når vi giver besked om eventuelle uregelmæssigheder skal det betragtes som en service. Det er stadig den enkelte forbrugers ansvar, at holde egen installation i forsvarlig stand og være opmærksom på brud på egen grund.

Bestyrelsen besluttede i 2017, at lukke og nedlægge Krohavens Vandværk. Beslutningen er nu endelig udført, da vi pr. 01.05.2019 overdragede vandværksgrunden til dens ny ejer. Det er nu således, at der kun forsynes fra Rønnevejens Vandværk, hvor vi i dag har 5 boringer og 2 selvstændige produktionslinjer.

Regnskabet og resultatet for 2018 anser bestyrelsen som tilfredsstillende. Der blev sidste år berettet om ”Danmarkshistoriens største skattesag”, om hvordan vandværkerne havde tabt sagen mod SKAT og anket denne til landsretten. Den sag er nu afgjort og faldet ud til vandværkernes fordel, hvorfor en afslutning og derved fritagelse for selskabsbeskatning, nu er indenfor rækkevidde.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

På sidste års generalforsamling blev der fremlagt vedtægtsændringer, - justering af § 9 og § 11. Vedtægtsændringerne blev endnu engang gennemgået, og herefter endeligt vedtaget ved stemmeflertal.

Regnskab 2018
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet. Det blev kort nævnt, at vi ikke længere betaler skat af overskuddet. Endvidere blev begreberne over-/underdækning, samt overdækning/egenkapital gennemgået. Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. De blev begge genvalgt

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Peter Vinther. Jesper Christensen modtog genvalg og Peter Vinther modtog ikke genvalg. Arne Pedersen blev valgt som ny suppleant.

Valg af revisor:
På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO. Bent Jensen, BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.