Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 3. maj 2023

Antal stemmer: 16 fremmødte + 0 fuldmagter.

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Børge Christensen som dirigent.

Børge Christensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning 2022
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.

Det siges at man kan huske 3 ting, så er der 3 ting I skal huske fra bestyrelsens årsberetning, så er det:

  • Give-vand er godt vand
  • Sammen er vi stærkere
  • Rettidig omhu hvor det er muligt

Ved udgangen af 2022 havde Give Vandværk 2.522 forbrugere, hvilket er en stigning på 240 forbrugere, i forhold til året før.

Vi kan gentage fra sidste år, at dette er den største tilgang i nyere tid og vi kommer til at sige det samme til næste år.

I 2022 blev der solgt 300.000 m3, hvilket er en lille stigning på 5.000 m3 fra året før.

Spildprocenten var på 5,5%, svarende til et spild på 17.000 m3. Det er en stigning fra 14.000 m3 i 2021, hvilket naturligvis er en udvikling i den forkerte retning, men det skal dog nævnes at spild under 10% er acceptabelt fra myndighedernes side.

Vi har ca. 140 km vandledning, en tilvækst i vores anlæg i 2022 på godt 5 MDKK.

Takster er uændrede siden 2007, så altså 5,- pr. m3, ex. moms og afgifter.

Der er foretaget 15 vandprøver, uden anmærkninger.

Årets regnskabsresultat er tilfredsstillende og viser en sund økonomi.

Som vi forhåndsinformerede om sidste år, så er forbrugerne i Kollemorten området i sommeren 2022 blevet tilsluttet Give Vandværk og det lokale vandværk er blevet lukket. Velkommen til de 215 forbrugere derfra!

Vi har over det seneste halve år været i dialog med Grønbjerg-Langelund Vandværk om en tilsvarende model som for Kollemorten og vi har indgået aftale om at det kommer til at ske ved årsskiftet til 2024. Der vil derfor i efteråret komme til at blive etableret en vandledning langs Diagonalvejen til Grønbjerg. Herved vil vi kunne sige velkommen til yderligere godt 200 forbrugere.

I efteråret blev det via 2 ekstraordinære generalforsamlinger vedtaget at vi kunne lave en delvis udtræden af vandsektorloven og det er efterfølgende endelig godkendt af myndighederne. Det betyder lavpraktisk at vi fritages for skattepligt og en række administrative aktiviteter i forhold til forsyningssekretariatet.

Man kan følge vores aktiviteter på vores hjemmeside samt følge os på Facebook, hvor vi kommer med både gode råd og information om vedligehold og eventuelle brud. Vi sender ligeledes SMS til evt. berørte forbrugere, og har man ændringer til telefonnumre, så kan det ske via hjemmesiden.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2022
Revisor Peter Damsted, BDO, gennemgik regnskabet.

Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Arne Pedersen og Jesper Christensen.

Valgt blev Arne Pedersen og Jesper Christensen.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valgt blev Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valg af revisor:
På valg var BDO.

BDO blev genvalgt.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt

 

 

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 5. december 2022

Antal stemmer: 17 fremmødte + 0 fuldmagter.

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Behandling af bestyrelsens forslag om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering
Bestyrelsens forslag har tidligere været behandlet på den ekstraordinære generalforsamling 21. november 2022.

Beslutningsgrundlaget har været sendt ud til samtlige andelshavere med den seneste opkrævning, på mail eller med post.

På vegne af bestyrelsen motiverede bestyrelsesformand Klaus Pedersen, sammen med statsautoriseret revisor Peter Damsted Rasmussen, BDO, forslaget om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering.

Efter ændring af vandsektorloven er det muligt for Give Vandværk at træde ud af lovens bestemmelser om økonomisk regulering og skattepligt.

Udtrædelsen vil sikre omkostningsbesparelser og administrative lettelser, samtidig med at generalforsamling og bestyrelse igen får mulighed for at træffe selvstændige beslutninger om vandværkets drift, herunder også takster.

Give Vandværk vil efter udtrædelsen fortsat blive drevet efter ”hvile i sig selv-princippet”, og Vejle Kommune vil fortsat være tilsynsmyndighed.

Vejle Kommune fører også tilsyn med vandværkets økonomi, og det vil også fortsat være Vejle Kommune der skal godkende vandværkets takster.

Bestyrelsen indstillede herefter til generalforsamlingen, at der træffes beslutning om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt med virkning fra 1. januar 2024.

Det blev enstemmigt besluttet at udtræde af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.

Eventuelt
Intet

 

Ekstraordinær generalforsamling
Mandag den 21. november 2022

Antal stemmer: 14 fremmødte + 0 fuldmagter.

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Behandling af bestyrelsens forslag om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering

Beslutningsgrundlaget har været sendt ud til samtlige andelshavere med den seneste opkrævning, på mail eller med post.

På vegne af bestyrelsen motiverede bestyrelsesformand Klaus Pedersen, sammen med statsautoriseret revisor Peter Damsted Rasmussen, BDO, forslaget om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering.

Efter ændring af vandsektorloven er det muligt for Give Vandværk at træde ud af lovens bestemmelser om økonomisk regulering og skattepligt.

Udtrædelsen vil sikre omkostningsbesparelser og administrative lettelser, samtidig med at generalforsamling og bestyrelse igen får mulighed for at træffe selvstændige beslutninger om vandværkets drift, herunder også takster.

Give Vandværk vil efter udtrædelsen fortsat blive drevet efter ”hvile i sig selv-princippet”, og Vejle Kommune vil fortsat være tilsynsmyndighed.

Vejle Kommune fører også tilsyn med vandværkets økonomi, og det vil også fortsat være Vejle Kommune der skal godkende vandværkets takster.

Bestyrelsen indstillede herefter til generalforsamlingen, at der træffes beslutning om udtrædelse af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt med virkning fra 1. januar 2024.

Det blev enstemmigt besluttet at udtræde af vandsektorlovens økonomiske regulering og skattepligt.

Forslaget vil derfor blive behandlet på den ekstraordinære generalforsamling 5. december 2022.

Eventuelt
Intet

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 2. maj 2022

Antal stemmer: 12 fremmødte + 0 fuldmagter.

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning 2021
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.

På sidste års generalforsamling blev Jesper Christensen og Arne Pedersen valgt til bestyrelsen.

Ved udgangen af 2021 havde Give Vandværk 2.282 forbrugere, hvilket er en stigning på 42 forbrugere, i forhold til året før.

Vi kan gentage fra sidste år, at dette er den største tilgang i nyere tid og vi kommer til at sige det samme til næste år.

I 2021 blev der solgt 295.000 m3, hvilket er et lille fald på 4.000 m3 fra året før.

Spildprocenten var på 4,72%, svarende til et spild på 14.000 m3. Det er en stigning fra 2,87% i 2020, hvilket naturligvis er en udvikling i den forkerte retning, men det skal dog nævnes at spild under 10% er acceptabelt fra myndighedernes side.

På værket gør vi en stor indsats for at holde spildet lavt, f.eks. ved løbende renovering af ledningsnettet, og vi opfordrer vores forbrugere til også at bidrage til minimering af spild. Vær derfor gerne opmærksom på ”våde pletter” i forsyningsområdet. Man er altid velkommen til at kontakte værket, hvis der er mistanke om brud.

Det kan være svært at identificere mindre brud, da vandet måske ikke bliver synligt over jorden.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2022.

Sidste sommer blev vi kontaktet af vores kollegaer der dækker Kollemorten, med henblik på en dialog om fremtiden.

Resultatet af dialog hen over efteråret og vinteren er, at Avnsbjerg Vandværk (Kollemorten og nærmeste omegn) bliver nedlagt og de 215 forbrugere bliver tilsluttet Give Vandværk pr. 01.07.2022.

Det fælles mål har været at sikre vandforsyningen til forbrugerne mange år fremover, dertil at økonomien skulle hænge sammen for forbrugerne i Kollemorten og at forbrugerne i Give Vandværk ikke blev påvirket.

Tak til bestyrelsen i Avnsbjerg Vandværk for en god proces. Vi ser frem til at koble jer på Give Vandværk, vandledningen er under etablering fra Riis til Kollemorten.

Der er i 2021 udtaget en længere række vandprøver, 20 stk. hen over året, både på vandværket og ude på ledningsnettet.

Alle prøverne har overholdt kravene.

Der er i 2021 etableret 7.500 meter ny ledning.

Der foreligger renoveringsplan for hele ledningsnettet og hertil er der lavet et 10-årigt investeringsbudget, hvor der årligt er afsat en halv million til renovering.

I 2021 havde vi ingen større brud der forårsagede afbrydelser.

Af større anlægsarbejder er der primært lavet ledningsarbejde til de nye forbrugere i landzone, i nordvest området omkring Vejlevej og Ullerupvej, samt til de nye udstykninger på Tusindfrydvej og Violvej.

I øjeblikket arbejder vi med området omkring golfbanen, hvor 4 projekter leverer potentialet for mere end 200 boliger. Hertil kommer førnævnte forbrugere fra Kollemorten med mere end 200 forbrugere, så vi kan konstatere at Give Vandværk er i vækst.

Udover vores 10-årige investeringsbudget, har vi også sat gang i udarbejdelsen af en strukturplan. Her kigger vi ind i hvad vi skal på lang sigt, med særlig fokus på kildeplads og vandværk.

Hvor længe fungerer værket på Rønnevej? Skal vi renovere eller bygge nyt? Og hvor skal det i givet fald ligge? Er andre vandværker interesserede i samarbejde eller sammenlægning? Skal vi have flere kildepladser for at minimere forureningsrisiko? Og hvor skal de så ligge? Det forsøger vi at finde nogle svar på i det kommende år, i samarbejde med en ekstern partner der har prøvet det mange gange før.

Give Vandværk er grundet vores størrelse, underlagt vandsektorloven. Det betyder at vi er underlagt nogle økonomiske rammer og at vi er skattepligtige.

Det er nu blevet en mulighed at træde delvis ud af vandsektorloven. En evt. udtræden vil skulle kommunikeres til samtlige andelshavere og godkendes af andelshaverne. Dette kommer til at ske i efteråret, hvor der kommer invitationer til 2 ekstraordinære generalforsamlinger for at få dette på plads.

Det er helt og aldeles udramatisk, men kravet fra myndighederne er at det skal gennemføres på denne måde.

Der kommer invitation og informationer til alle andershavere i efteråret, så vidt muligt digitalt.

Alf Sørensen: Hvordan vil man praktisk finde vandspildet?

Klaus Pedersen svarede at man bl.a. ved sektionering af ledningsnettet bedre kan lede efter nålen i høstakken. Der vil gå ca. 3 år inden de i alt ca. 14 sektionsbrønde med målere er etableret.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2021
Revisor Peter Damsted, BDO, gennemgik regnskabet.

Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Knud Møller: Hvorfor er der ingen renteindtægter fra investeringsdepotet?

Peter Damsted svarede at det skyldes en negativ værdiregulering.

Brian Leth: Er der sat ekstra penge af til el i budgettet for 2022? Er vandværkets økonomi berørt længere leveringer, komponentmangel og krigen i Ukraine?

Klaus Pedersen svarede at der er afsat ekstra penge til el i budgettet for 2022, samt at vandværket også producerer el via solcellerne på vandværksbygningerne.

I forhold til leveringstider og komponentmangel, så er vandværket i samme situation som mange andre.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen.

Valgt blev Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valgt blev Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valg af revisor:
På valg var BDO.

BDO blev genvalgt.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt
Forsamlingen roste bestyrelsen for det arbejde de lægger i vores vandværk.

Alf Sørensen: Hvad er status på projekterne på Bregnhoved?

Klaus Pedersen og Niels Christian Tingsager gennemgik kort arbejdet på udstykningerne.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 17. maj 2021

Antal stemmer: 14 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen har været udsat pga. Corona virus.

Bestyrelsens beretning 2020
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen aflagde bestyrelsens beretning.

På generalforsamlingen i 2020 modtog Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen genvalg.

På valg i år er Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. Begge bestyrelsesmedlemmer ønsker, at træde tilbage fra bestyrelsesarbejdet, efter henholdsvis 5 og 7 år.

Ved udgangen af 2020 havde Give Vandværk 2.241 forbrugere, hvilket er den største tilgang i nyere tid. De nye tilslutninger er primært lavet i landzone.

I 2020 blev der solgt 299.000 m3.

Spildprocenten var på 2,87% hvilket er et fald fra 3,48% i 2019.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2021.

Der blev i 2020 etableret 5.500 meter ny ledning, hvilket giver en samlet ledningsstrækning på over 110 km.

I 2020 blev der også blevet indført en ny sms-løsning. Man kan tilmelde sig på vores hjemmeside.

Desværre blev vi ramt af et – for os – større nedbrud, i forbindelse med fjernelse af en brandhane på Hjortsvangen. Bestyrelsen har efterfølgende iværksat et udviklingsarbejde, så vi kan minimere risikoen for at en lignende situation kan opstå fremover.

Regnskabet og resultatet for 2020 anser bestyrelsen som tilfredsstillende.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2020
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet.

Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Det blev konstateret at elforbruget er lavt, i forhold til den udpumpede mængde. Klaus oplyste at der er solceller på vandværket, samt at man er obs på elforbrug på installationerne.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. Begge bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke genvalg.

Valgt blev Jesper Christensen og Arne Pedersen.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Arne Pedersen. Begge suppleanter er blevet valgt til bestyrelsen.

Valgt blev Hans Rauff-Nielsen og Ove Fyhn.

Valg af revisor:

På valg var BDO.

BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.