Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Ordinær generalforsamling
Mandag den 6. maj 2019 kl. 19.00

Antal stemmer: 14 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Overmark som dirigent. Alf Overmark blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning 2018
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning. På generalforsamlingen i 2018 modtog Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen genvalg.

Ved udgangen af 2018 havde Give Vandværk 2.196 forbrugere. I 2018 blev der solgt 306.000 m3. Spildprocenten var på 5,36% hvilket desværre er en stigning i forhold til 2,31% i 2017. Bestyrelsen anser stigningen i spildprocenten som utilfredsstillende, men det er sidenhen blevet konstateret, at spildet er tilbage på normalt niveau, hvorfor stigningen må tilskrives den omlægning, der har været i forbindelse med lukningen af Krohavens Vandværk.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2019.

Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2018 ikke givet anledning til bemærkninger.

Alle 24 vandprøver udtaget i 2018 har overholdt kravene. Det betyder således også, at vi ikke oplever udfordringer med pesticidrester eller øvrige restprodukter, som ellers har været meget omtalt i medierne.

Der har ikke været større ledningsbrud i 2018, men der har været 4 småbrud; 3 i Hedegård og 1 enkelt i indre by.

Af større anlægsarbejder er der lavet vand til de 13 parcelhusgrunde på Mælkebøttevej. Der blev i 2017 udarbejdet en renoveringsplan for hele ledningsnettet, samt et 5-årigt investeringsbudget. Der er hvert år afsat en halv million til ledningsrenovering. I 2018 blev det besluttet, at anskaffe antenneløsning til aflæsnings af vores elektroniske målere. Løsningen er igangsat og det kan fremover hjælpe os med hurtigere, at opdage eventuelle uregelmæssigheder.

Når vi giver besked om eventuelle uregelmæssigheder skal det betragtes som en service. Det er stadig den enkelte forbrugers ansvar, at holde egen installation i forsvarlig stand og være opmærksom på brud på egen grund.

Bestyrelsen besluttede i 2017, at lukke og nedlægge Krohavens Vandværk. Beslutningen er nu endelig udført, da vi pr. 01.05.2019 overdragede vandværksgrunden til dens ny ejer. Det er nu således, at der kun forsynes fra Rønnevejens Vandværk, hvor vi i dag har 5 boringer og 2 selvstændige produktionslinjer.

Regnskabet og resultatet for 2018 anser bestyrelsen som tilfredsstillende. Der blev sidste år berettet om ”Danmarkshistoriens største skattesag”, om hvordan vandværkerne havde tabt sagen mod SKAT og anket denne til landsretten. Den sag er nu afgjort og faldet ud til vandværkernes fordel, hvorfor en afslutning og derved fritagelse for selskabsbeskatning, nu er indenfor rækkevidde.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

På sidste års generalforsamling blev der fremlagt vedtægtsændringer, - justering af § 9 og § 11. Vedtægtsændringerne blev endnu engang gennemgået, og herefter endeligt vedtaget ved stemmeflertal.

Regnskab 2018
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet. Det blev kort nævnt, at vi ikke længere betaler skat af overskuddet. Endvidere blev begreberne over-/underdækning, samt overdækning/egenkapital gennemgået. Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. De blev begge genvalgt

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Peter Vinther. Jesper Christensen modtog genvalg og Peter Vinther modtog ikke genvalg. Arne Pedersen blev valgt som ny suppleant.

Valg af revisor:
På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO. Bent Jensen, BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 30. april 2018

Antal stemmer: 9 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog advokat Gert Eg som dirigent. Gert Eg blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Bestyrelsens beretning 2017
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning.

På generalforsamlingen i 2017 modtog Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller genvalg, og hertil fik vi nyvalgt Brian Kristiansen.

Ved den efterfølgende konstituering fik vandværket også en ny bestyrelsesformand, da Jakob Østergaard havde trukket sig fra bestyrelsesarbejdet, pga. sygdom.

Pr. 1. juni 2017 blev Niels-Christian Tingsager ansat på værket.

Ved udgangen af 2017 havde Give Vandværk 2.181 forbrugere. I 2017 blev der solgt 299.000 m3.

Spildprocenten var på 2,31%, inkl. byggevand og brandvand.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2018.

Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2017 ikke givet anledning til bemærkninger.

En enkelt vandprøve kom tilbage med overskridelse, men det viste sig ved omtagning, at det var en fejlprøve. Alle øvrige vandprøver har overholdt kravene.

I 2017 fik Give Vandværk, som mange andre vandværker, udtaget prøver for desphenyl-chloridazon. Der blev ikke fundet spor heraf i vores vand.

Der har ikke været større ledningsbrud i 2017, men der har været 4 småbrud.

Der er i 2017 udarbejdet en renoveringsplan for hele ledningsnettet, samt et 5-årigt investeringsbudget.

Bestyrelsen har i 2017 besluttet, at lukke og nedlægge Krohavens Vandværk. Forventet lukning er ca. sommerferien 2018, hvorefter Krohavens Vandværk vil blive sat til salg.

I forbindelse med lukningen er der blevet etableret 2 nye boringer på kildepladsen på Rønnevej og værket på Rønnevej ændres således, at der fremadrettet bliver 2 værker-i-et.

Når projekterne på Krohaven og Rønnevej er gennemført, vil vi gerne invitere til åbent hus på Rønnevej. Arrangementet vil blive offentliggjort i Give Avis, på vores hjemmeside og på Facebook.

Regnskabet og resultatet for 2017 anser bestyrelsen som tilfredsstillende.

Der har været en del medieomtale om ”Danmarkshistoriens største skattesag”. Sagen handler om vand og status er pt., at vandværkerne – herunder også Give Vandværk – har tabt sagen mod SKAT.

Vandværkerne har anket sagen, og vi kan derfor igen se frem til flere års ventetid.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2017
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet.

Det blev kort nævnt, at vi nu betaler skat af overskuddet.

Endvidere blev begreberne over-/underdækning gennemgået.

Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev godkendt. Du finder årsregnskabet for 2017 her.

Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændringer; vedtægternes § 9 og § 11.

Gert Eg gennemgik forslagene (ændringer markeret med blå):

§9

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.
Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

§11

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan give checkfuldmagt og prokura til andre, ligesom bestyrelsen kan give 2 bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at underskrive deklarationer af enhver art på selskabets vegne.

De tilstedeværende tilkendegav, at de stillede forslag til vedtægtsændringer kunne godkendes.

I forhold til vedtægternes §9, og efter aftale med bestyrelsen, sker endelig vedtagelse først på næste års ordinære generalforsamling.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen.

Alle 3 blev genvalgt.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Peter Vinther.

Begge blev genvalgt.

Valg af revisor:
På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO.

Bent Jensen, BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Mindre debat omkring vedtægternes retningslinier for stemmeafgivelse; særligt området omkring muligheden for flere stemmer, f.eks. i forbindelse med ejerskab af flere ejendomme, blev berørt.

Endvidere blev lejers stemmerettigheder nævnt.

Der var bred enighed om, at de nuværende retningslinier, fortsat er de ønskede.

 

 

Ordinær generalforsamling
mandag den 1. maj 2017 kl. 19.00.

Antal stemmer: 16 fremmødte + 1 fuldmagt. 

Konstitueret bestyrelsesformand Jørgen Lyngaas bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog advokat Gert Eg som dirigent. Gert Eg blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Bestyrelsens beretning 2016
Jørgen Lyngaas startede beretningen med at fortælle, hvorfor det ikke var bestyrelsesformand Jakob Østergaard, der skulle afholde beretningen i år.

Jakob blev i oktober 2016 alvorligt syg og har i samråd med sin familie besluttet, at træde ud af bestyrelsen i aften.

Bestyrelsesmedlem Viggo Nørtoft er flyttet ud af forsyningsområdet. Hans Rauff-Nielsen er indtrådt i Viggos resterende valgperiode.

Ved udgangen af 2016 havde Give Vandværk 2.175 forbrugere. I 2016 har vi solgt 295.000 m3.

Spildprocenten var på 3,20 %.

Priserne er stadig uændrede og forbliver uændrede i 2017.

Vejle Kommunes tilsynsføring i 2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

En enkelt vandprøve kom tilbage med overskridelse, men det viste sig ved omtagning, at det var en fejlprøve. Alle øvrige vandprøver har overholdt kravene.

Der har ikke været større ledningsbrud i 2016, men de sædvanlige småbrud hist og her.

Endvidere er forsyningen til Riis blevet styrket, ved udvidelse af den eksisterende ringforbindelse.

Vores helt store projekt – udskiftningen af ca. 2.200 målere er gennemført. Alle forbrugere ved Give Vandværk har nu elektroniske målere monteret.

Bestyrelsen anser årets økonomiske resultat som meget tilfredsstillende. Jørgen Lyngaas gjorde dog opmærksom på, at årets store positive resultat ikke skal sende et signal om, at det fortsætter sådan i fremtiden.

Vi står overfor store investeringer og især vandværket på Krohaven er nedslidt.

Beretningen blev efterfølgende taget til efterretning.

Regnskab 2016
Revisor Bent Jensen fra BDO gennemgik regnskabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. – Se i øvrigt den fulde årsrapport her.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Jakob Østergaard, Knud Møller og Hans Rauff-Nielsen.

Jakob Østergaard modtog ikke genvalg og bestyrelsen foreslog nyvalg til Brian Kristiansen.

Knud Møller og Hans Rauff-Nielsen blev genvalgt og Brian Kristiansen valgt.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Michael Lynge Poulsen.

Michael Lynge Poulsen modtog ikke genvalg og bestyrelsen foreslog nyvalg til Jesper Christensen og Peter Vinther.

Jesper Christensen og Peter Vinther blev valgt.

Valg af revisor
På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO, som blev genvalgt.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt
Jens Arne Vibjerg spurgte om det kunne være muligt, at ændre i vedtægterne, således at det ikke længere kræver tinglyst adkomst, at have stemmeret.

Jørgen Lyngaas oplyste, at vi er i gang med at undersøge mulighederne. En sådan ændring kræver en vedtægtsændring, og derved en ekstraordinær generalforsamling.

Børge Christensen spurgte til Krohavens Vandværk og boringerne.

Jørgen Lyngaas oplyste, at boringerne ikke fejler noget, men at selve vandværket er nedslidt.

Krohavens Vandværk blev midt 90’erne renoveret for at kunne holde i yderligere 10 år. - Det er nu 20 år siden.

Vi leder derfor efter en kildeplads uden for byen, og skal samtidig udvide på Rønnevejens Vandværk, så alt fremtidig produktion og distribution kan ske herfra.

Generalforsamlingen blev herefter afsluttet og dirigenten takkede for god ro og orden.