Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Ordinær generalforsamling
Mandag den 15. juni 2020 kl. 19.00

Antal stemmer: 9 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Sørensen som dirigent.

Alf Sørensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Generalforsamlingen har været udsat pga. Corona virus.

Bestyrelsens beretning 2019
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning.

På generalforsamlingen i 2019 modtog Knud Møller og Hans Rauff-Nielsen genvalg.

Ved udgangen af 2019 havde Give Vandværk 2.208 forbrugere. I 2019 blev der solgt 287.000 m3. Spildprocenten var på 3,48% hvilket er et fald fra 5,36% i 2018. Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2020.

Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2019 ikke givet anledning til bemærkninger. Vi har et fint samarbejde med Vejle Kommune, både til daglig og via Vejle Vandråd, hvor Give Vandværk er repræsenteret i bestyrelsen.

Alle 27 vandprøver udtaget i 2019 har overholdt kravene. Det betyder således også, at vi ikke oplever udfordringer med pesticidrester eller øvrige restprodukter.

Der har ikke været nogle brud i 2019.

Af større anlægsarbejder er der lavet vand til de 13 parcelhusgrunde på Mælkebøttevej, samt enkelttilslutning til forbrugere i landzone.

Endvidere har vi netop afsluttet et større projekt omkring Dørken.

I 2018 blev det besluttet, at anskaffe antenneløsning til aflæsnings af vores elektroniske målere. Løsningen er igangsat og det har i 2019 betydet, at vi har kunnet kontakte ca. 50 forbrugere grundet uregelmæssigt vandforbrug.

Når vi giver besked om eventuelle uregelmæssigheder skal det betragtes som en service. Det er stadig den enkelte forbrugers ansvar, at holde egen installation i forsvarlig stand og være opmærksom på brud på egen grund.

Bestyrelsen har arbejdet med strategi og vision for vandværket. Begge dele er blevet brugt til at diskutere hvad vi synes er vigtigt og til at sætte retning for vores arbejde.

Vores mission er: Vi vil være Danmarks mest veldrevne private vandværk og dermed at forbillede for andre vandværker.

Det betyder bl.a. at:

Vi skal tænke bæredygtigt for miljøet

Vi skal tænke på driftskvalitet for forsyningssikkerhed og for vandkvalitet

Vi skal tænke på økonomien for ejerne/forbrugerne

Vi skal tænke på arbejdsmiljø for medarbejdere, partnere og bestyrelse

Regnskabet og resultatet for 2019 anser bestyrelsen som tilfredsstillende.

For at holde styr på finanserne opererer vi med et årligt budget, samt en investeringsplan, hvor vi hele tiden kigger 5 år frem i tiden.

Give Vandværk er, grundet vores størrelse, underlagt vandsektorloven. Det betyder at vi er underlagt nogle økonomiske rammer og at vi er skattepligtig. Det er der nu kommet en mulighed for delvis at udtræde af, da vi trods alt ikke er så store.

Da det er en helt ny mulighed der også vil være der de kommende år, har vi besluttet tage os tid til at forstå hvad dette præcist vil betyde for os, og overveje fordele og ulemper. En evt. udtræden vil skulle godkendes af generalforsamlingen, så vi vender tilbage til emnet til næste år.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2019
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet. Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Klaus Pedersen, Brian Kristiansen og Jørgen Lyngaas. De blev alle genvalgt.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Arne Pedersen. De blev begge genvalgt.

Valg af revisor:

På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO. Bent Jensen, BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 6. maj 2019 kl. 19.00

Antal stemmer: 14 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Alf Overmark som dirigent. Alf Overmark blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

Bestyrelsens beretning 2018
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning. På generalforsamlingen i 2018 modtog Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen genvalg.

Ved udgangen af 2018 havde Give Vandværk 2.196 forbrugere. I 2018 blev der solgt 306.000 m3. Spildprocenten var på 5,36% hvilket desværre er en stigning i forhold til 2,31% i 2017. Bestyrelsen anser stigningen i spildprocenten som utilfredsstillende, men det er sidenhen blevet konstateret, at spildet er tilbage på normalt niveau, hvorfor stigningen må tilskrives den omlægning, der har været i forbindelse med lukningen af Krohavens Vandværk.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2019.

Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2018 ikke givet anledning til bemærkninger.

Alle 24 vandprøver udtaget i 2018 har overholdt kravene. Det betyder således også, at vi ikke oplever udfordringer med pesticidrester eller øvrige restprodukter, som ellers har været meget omtalt i medierne.

Der har ikke været større ledningsbrud i 2018, men der har været 4 småbrud; 3 i Hedegård og 1 enkelt i indre by.

Af større anlægsarbejder er der lavet vand til de 13 parcelhusgrunde på Mælkebøttevej. Der blev i 2017 udarbejdet en renoveringsplan for hele ledningsnettet, samt et 5-årigt investeringsbudget. Der er hvert år afsat en halv million til ledningsrenovering. I 2018 blev det besluttet, at anskaffe antenneløsning til aflæsnings af vores elektroniske målere. Løsningen er igangsat og det kan fremover hjælpe os med hurtigere, at opdage eventuelle uregelmæssigheder.

Når vi giver besked om eventuelle uregelmæssigheder skal det betragtes som en service. Det er stadig den enkelte forbrugers ansvar, at holde egen installation i forsvarlig stand og være opmærksom på brud på egen grund.

Bestyrelsen besluttede i 2017, at lukke og nedlægge Krohavens Vandværk. Beslutningen er nu endelig udført, da vi pr. 01.05.2019 overdragede vandværksgrunden til dens ny ejer. Det er nu således, at der kun forsynes fra Rønnevejens Vandværk, hvor vi i dag har 5 boringer og 2 selvstændige produktionslinjer.

Regnskabet og resultatet for 2018 anser bestyrelsen som tilfredsstillende. Der blev sidste år berettet om ”Danmarkshistoriens største skattesag”, om hvordan vandværkerne havde tabt sagen mod SKAT og anket denne til landsretten. Den sag er nu afgjort og faldet ud til vandværkernes fordel, hvorfor en afslutning og derved fritagelse for selskabsbeskatning, nu er indenfor rækkevidde.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

På sidste års generalforsamling blev der fremlagt vedtægtsændringer, - justering af § 9 og § 11. Vedtægtsændringerne blev endnu engang gennemgået, og herefter endeligt vedtaget ved stemmeflertal.

Regnskab 2018
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet. Det blev kort nævnt, at vi ikke længere betaler skat af overskuddet. Endvidere blev begreberne over-/underdækning, samt overdækning/egenkapital gennemgået. Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller. De blev begge genvalgt

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Peter Vinther. Jesper Christensen modtog genvalg og Peter Vinther modtog ikke genvalg. Arne Pedersen blev valgt som ny suppleant.

Valg af revisor:
På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO. Bent Jensen, BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Intet.

 

Ordinær generalforsamling
Mandag den 30. april 2018

Antal stemmer: 9 fremmødte + 0 fuldmagter. 

Bestyrelsesformand Klaus Pedersen bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog advokat Gert Eg som dirigent. Gert Eg blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig. 

Bestyrelsens beretning 2017
Bestyrelsesformand Klaus Pedersen afholdte bestyrelsens beretning.

På generalforsamlingen i 2017 modtog Hans Rauff-Nielsen og Knud Møller genvalg, og hertil fik vi nyvalgt Brian Kristiansen.

Ved den efterfølgende konstituering fik vandværket også en ny bestyrelsesformand, da Jakob Østergaard havde trukket sig fra bestyrelsesarbejdet, pga. sygdom.

Pr. 1. juni 2017 blev Niels-Christian Tingsager ansat på værket.

Ved udgangen af 2017 havde Give Vandværk 2.181 forbrugere. I 2017 blev der solgt 299.000 m3.

Spildprocenten var på 2,31%, inkl. byggevand og brandvand.

Priserne er uændrede, hvilket fortsætter i 2018.

Vejle Kommunes tilsynsføring har i 2017 ikke givet anledning til bemærkninger.

En enkelt vandprøve kom tilbage med overskridelse, men det viste sig ved omtagning, at det var en fejlprøve. Alle øvrige vandprøver har overholdt kravene.

I 2017 fik Give Vandværk, som mange andre vandværker, udtaget prøver for desphenyl-chloridazon. Der blev ikke fundet spor heraf i vores vand.

Der har ikke været større ledningsbrud i 2017, men der har været 4 småbrud.

Der er i 2017 udarbejdet en renoveringsplan for hele ledningsnettet, samt et 5-årigt investeringsbudget.

Bestyrelsen har i 2017 besluttet, at lukke og nedlægge Krohavens Vandværk. Forventet lukning er ca. sommerferien 2018, hvorefter Krohavens Vandværk vil blive sat til salg.

I forbindelse med lukningen er der blevet etableret 2 nye boringer på kildepladsen på Rønnevej og værket på Rønnevej ændres således, at der fremadrettet bliver 2 værker-i-et.

Når projekterne på Krohaven og Rønnevej er gennemført, vil vi gerne invitere til åbent hus på Rønnevej. Arrangementet vil blive offentliggjort i Give Avis, på vores hjemmeside og på Facebook.

Regnskabet og resultatet for 2017 anser bestyrelsen som tilfredsstillende.

Der har været en del medieomtale om ”Danmarkshistoriens største skattesag”. Sagen handler om vand og status er pt., at vandværkerne – herunder også Give Vandværk – har tabt sagen mod SKAT.

Vandværkerne har anket sagen, og vi kan derfor igen se frem til flere års ventetid.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Regnskab 2017
Revisor Bent Jensen, BDO, gennemgik regnskabet.

Det blev kort nævnt, at vi nu betaler skat af overskuddet.

Endvidere blev begreberne over-/underdækning gennemgået.

Tilhørende regnskabet er blank påtegning af protokollen.

Regnskabet blev godkendt. Du finder årsregnskabet for 2017 her.

Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændringer; vedtægternes § 9 og § 11.

Gert Eg gennemgik forslagene (ændringer markeret med blå):

§9

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand.
Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end én fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

§11

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan give checkfuldmagt og prokura til andre, ligesom bestyrelsen kan give 2 bestyrelsesmedlemmer fuldmagt til at underskrive deklarationer af enhver art på selskabets vegne.

De tilstedeværende tilkendegav, at de stillede forslag til vedtægtsændringer kunne godkendes.

I forhold til vedtægternes §9, og efter aftale med bestyrelsen, sker endelig vedtagelse først på næste års ordinære generalforsamling.

Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg var Klaus Pedersen, Jørgen Lyngaas og Brian Kristiansen.

Alle 3 blev genvalgt.

Valg af suppleanter for medlemmerne i bestyrelsen
På valg var Jesper Christensen og Peter Vinther.

Begge blev genvalgt.

Valg af revisor:
På valg var statsautoriseret revisor Bent Jensen, BDO.

Bent Jensen, BDO blev genvalgt.

Der var ingen indkomne forslag.

Eventuelt:
Mindre debat omkring vedtægternes retningslinier for stemmeafgivelse; særligt området omkring muligheden for flere stemmer, f.eks. i forbindelse med ejerskab af flere ejendomme, blev berørt.

Endvidere blev lejers stemmerettigheder nævnt.

Der var bred enighed om, at de nuværende retningslinier, fortsat er de ønskede.